E-MARQUETING I E-COMMERCE


Igual t'interessa / Igual te interesa
Diccionario de E-Marketing y E-Commerce
Apunts E-marketing E-commerce
Utilitats E-marketing E-commerce

PEC 1

Nota: A
Plantejar un projecte real i desenvolupar les primeres passes d'un e-plan segons la documentació de l'assignatura:
 • Identificar el públic objectiu o target
 • Definir els objectius de negoci
 • Estratègies. Mix de màrqueting. Reflexionar sobre les 4C i les 4E

Plantear un proyecto real y desarrollar los primeros pasos de un e-plan, según la documentación de la asignatura:
 • Identificar el público objetivo o target
 • Definir los objetivos de negocio
 • Estrategias. Marketing Mix. Reflexionar sobre las 4C y las 4E.


PEC 2

Nota: A
Adaptar la filosofia del Web 2.0 a una empresa
 • Àrees a implantar
 • Suports
 • Aspectes

Adaptar la filosofía de la Web 2.0 a una empresa
 • Áreas a implantar
 • Soportes
 • Aspectos

PEC 3

Nota: A
Adquirir tràfic cap a una web
 • Definir el tipus de web i els objectius
 • Indicadors de rendiment KPIS
 • Planificació i control de campanya
 • Suports, SEO, SEM, banners, e-mailing, etc.

Adquirir tráfico hacia una web
 • Definir el tipo de web y los objetivos
 • Indicadores de rendimiento KPIS
 • Planificación y control de campaña
 • Soportes, SEO, SEM, banners, e-mailing, etc.

PEC 4

Nota: A
Buscar en Internet una web que se dediqui a l'e-commerce i crear un informe:
 • Descripció de la tecnologia de la web
 • Descripció de l'activitat i els objectius de l'e-commerce
 • Anàlisi de cada fase del projecte de vendes
 • Propostes de millora de la web

Buscar en Internet una web que se dedique al e-commerce i crear un informe:
 • Descripción de la tecnologia de la web
 • Descripción de la actividad y los objetivos del e-commerce
 • Análisis de cada fase del proyecto de ventas
 • Propuesta de mejora de la web


Igual t'interessa / Igual te interesa
Diccionario de E-Marketing y E-Commerce
Apunts E-marketing E-commerce
Utilitats E-marketing E-commerce